Ανακοίνωση Απόφασης Γενικής Συνέλευσης

Σε εφαρμογή του άρθρου 29 παρ.4 του ν.4548/2018 η Intrum Hellas ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (η Εταιρεία) ανακοινώνει ότι την 27η Μαΐου 2024 η έκτακτη αυτόκλητη γενική συνέλευση των μετόχων της αποφάσισε ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά ποσό €27.488.000 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από €55 σε €47 προς τον σκοπό επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους και βελτιστοποίησης και εξορθολογίκευσης των ιδίων κεφαλαίων της.

Η ανωτέρω απόφαση και η συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 6608/30-05-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, η οποία καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ την 30/5/2024. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν εξήντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες ευρώ (€161.492.000), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες (3.436.000) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα επτά (47) ευρώ η κάθε μία.