Ανακοίνωση Απόφασης Γενικής Συνέλευσης

Σε εφαρμογή του άρθρου 29 παρ.4 του ν.4548/2018 η Intrum Hellas ,Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (η Εταιρεία) ανακοινώνει ότι την 8η Μαΐου 2023 η έκτακτη αυτόκλητη γενική συνέλευση των μετόχων της αποφάσισε ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά ποσό €154.620.000 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από €100 σε €55 προς τον σκοπό επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους και βελτιστοποίησης και εξορθολογίκευσης των ιδίων κεφαλαίων της.

Η ανωτέρω απόφαση και η συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 5200/10-05-2023 απόφαση της Υπηρεσίας, ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, η οποία καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ την 10/5/2023. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (€188.980.000), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες (3.436.000) μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα πέντε (55) ευρώ η κάθε μία.