European Payment Report 2022 – Έκθεση για την Ελλάδα

Οι ελληνικές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την ανάγκη να βελτιώσουν τη διαχείριση του κύκλου πληρωμών ενόψει των προκλήσεων

Σημαντικά είναι τα συμπεράσματα για την ελληνική αγορά που καταγράφονται στην 3η έκδοση του European Payment Report* – Έκθεση για την Ελλάδα για το 2022 που παρουσιάζει η Intrum μετά από έρευνα στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από 240 επιχειρήσεις από 15 κλάδους.

Ως κύριο συμπέρασμα αναδεικνύεται η επιτακτική ανάγκη των επιχειρήσεων για την προώθηση και εφαρμογή ενός βιώσιμου πλαισίου διαχείρισης του κύκλου πληρωμών με την εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων και στόχο την ανάπτυξη.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα για το European Payment Report* – Έκθεση για την Ελλάδα για το 2022 αναγνωρίζουν την έλλειψη πρακτικών βιώσιμης οικονομικής διαχείρισης στην επιχείρησή τους ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που προκύπτουν κυρίως από την άνοδο του πληθωρισμού, τις εκπρόθεσμες πληρωμές και την άνοδο των επιτοκίων, αλλά και την αναταραχή στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ειδικότερα περίπου 7 στους 10 ερωτώμενους (68%) στην έρευνα δηλώνουν ότι –παρά την ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας και τα μέτρα στήριξης– η επιχείρησή τους δεν διαθέτει εξειδικευμένη γνώση, εσωτερική υποδομή και προηγμένα συστήματα ψηφιακής τεχνολογίας ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις νέες απαιτήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Ακόμα, η έρευνα διαπιστώνει ότι οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα αναγνωρίζουν πλέον ότι η περιβαλλοντική βιωσιμότητα αποτελεί κρίσιμη παράμετρο που επηρεάζει την επιχειρηματική βιωσιμότητα στο πλαίσιο του αυξανόμενου ενδιαφέροντος των καταναλωτών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Κύρια συμπεράσματα για την ελληνική αγορά

 

1. Η ανάγκη των επιχειρήσεων για εξειδικευμένη διαχείριση των επιπτώσεων του πληθωρισμού είναι διάχυτη.

 • Σε ποσοστό 55% –κατ’ αναλογία με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 51%– οι ερωτώμενοι από την Ελλάδα δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους είναι πιο ισχυρή ή το ίδιο ισχυρή τον Απρίλιο 2022 συγκριτικά με πριν από την έναρξη της πανδημίας, τον Μάρτιο 2020.
 • Επτά στις 10 (68%) αναγνωρίζουν ότι –παρά το γεγονός ότι η πανδημία τις ώθησε να βελτιωθούν στην οικονομική διαχείριση– δεν διαθέτουν την απαραίτητη γνώση και εσωτερική υποδομή ώστε να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που προκύπτουν από τον αυξανόμενο πληθωρισμό. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι χαμηλότερο κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες (58%).
 • Όσον αφορά την άνοδο του πληθωρισμού, περίπου οι μισές επιχειρήσεις (46%) θεωρούν ότι αυτή παρεμποδίζει την αναπτυξιακή στρατηγική τους.
 • Περίπου οι μισές (52%) επιχειρήσεις εκφράζουν ανησυχία για τις συνέπειες από την άνοδο των επιτοκίων δανεισμού, παρότι περίπου τρεις στις 10 (33%) δηλώνουν ότι θα εξασφαλίσουν ή έχουν ήδη εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοδότηση.

2.  Η επιμήκυνση του χρόνου πληρωμής επιφέρει σημαντική πίεση στις επιχειρήσεις.

 • Σε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό (85%) οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι υποχρεώθηκαν να αποδεχτούν μεγαλύτερους χρόνους πληρωμής από τους πελάτες τους κατά τους 12 τελευταίους μήνες.
 • Έξι στους δέκα (59%) ερωτώμενους δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να πληρώνουν έγκαιρα τους προμηθευτές τους.

3. Οι ελληνικές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν δράσεις για να προστατεύσουν τη ρευστότητά τους και να υλοποιήσουν τα αναπτυξιακά τους σχέδια.

 • Με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των εκπρόθεσμων πληρωμών, το 73% των ερωτώμενων –ποσοστό αντίστοιχο με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο– δήλωσε ότι εστιάζει στις πρώιμες ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενώ το 32% στην ψηφιοποίηση και τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες. Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι χαμηλότερος κατά 10%, αποτυπώνοντας τη σημαντική ανάγκη ψηφιακού μετασχηματισμού στις ελληνικές επιχειρήσεις.
 • Στρατηγικές πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων για το 2022, τόσο για εισερχόμενες όσο και για εξερχόμενες πληρωμές, αποτελούν η βελτίωση της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου (33%) και η επαναξιολόγηση συμβάσεων με βασικούς προμηθευτές και συνεργάτες (32%). Ακόμη, το 82% στοχεύει να βελτιωθεί στη διαχείριση οφειλών.
 • Για την πρόληψη τυχόν καθυστερήσεων, το 45% ζητά προκαταβολή (έναντι 40% το 2021), ενώ το 35% πραγματοποιεί πιστωτικό έλεγχο των πελατών (credit check).
 • Σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις όταν οι πελάτες ζητούν επιμήκυνση του χρόνου πληρωμής, το 31% προσφέρει βελτιωμένους όρους, ενώ ίδιο ποσοστό (31%) δεν διαπραγματεύεται καθόλου και το 26% προσφέρει, εναλλακτικά, έκπτωση.
 • Έξι στους 10 συμμετέχοντες στην έρευνα στην Ελλάδα –ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό– δήλωσαν ότι προβαίνουν σε νομικές ενέργειες για να αντιμετωπίσουν μία πληρωμή σε καθυστέρηση ή την αθέτηση πληρωμής από έναν πελάτη. Η αμέσως επόμενη σε προτίμηση αντιμετώπιση είναι η χρήση εσωτερικών διαδικασιών ανάκτησης (39%).

4. Η βελτίωση του χρόνου πληρωμής των πελατών προς μια επιχείρηση αποτελεί «κλειδί» για τη βιωσιμότητα τόσο της ίδιας της επιχείρησης όσο και των προμηθευτών της.

 • Παρότι το 46% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνει ότι οι πιστωτικές τους απώλειες μειώθηκαν κατά το 2022 (βελτίωση 10 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του 2021), οι εκπρόθεσμες πληρωμές εξακολουθούν να έχουν σημαντικές συνέπειες.
 • Η βελτίωση του χρόνου πληρωμής των πελατών προς τις επιχειρήσεις θα επέτρεπε στις επιχειρήσεις να αποπληρώσουν με τη σειρά τους ταχύτερα τους προμηθευτές τους (75%), να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους όσον αφορά τη βιωσιμότητα (70%), να αναπτύξουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους (68%) και να επιδιώξουν την ψηφιακή καινοτομία (43%).

5. Οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι πλέον περισσότερο ευαισθητοποιημένες στην ικανότητα των οφειλετών να πληρώνουν έγκαιρα.

 • Οι επιχειρήσεις παραμένουν σε εγρήγορση για το ζήτημα των εκπρόθεσμων πληρωμών, καθώς το ποσοστό των ερωτώμενων που δηλώνουν ότι είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι από ποτέ σχετικά με την έγκαιρη αποπληρωμή έχει αυξηθεί σε 65% για το 2022 από 61% το 2021.
 • Οι απώλειες λόγω επισφαλών χρεών και οι επιπλοκές από την καθυστέρηση πληρωμών πελατών παραμένουν τροχοπέδη στις αναπτυξιακές επενδύσεις των επιχειρήσεων, αλλά όχι τόσο όσο στο παρελθόν. Συγκεκριμένα μόνο το 35% των ερωτηθέντων δηλώνει πως κατά τους τελευταίους 12 μήνες οι επιπλοκές από καθυστερημένες πληρωμές στάθηκαν εμπόδιο στις επενδύσεις, έναντι 45% το 2021 και 55% το 2020.
 • Παρόλα αυτά, οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκτιμούν ότι η τάση για εκπρόθεσμη ή αθετημένη πληρωμή από τους πελάτες τους θα βαίνει βελτιούμενη, καθώς το 40% εκτιμά σταθερό ή μειωμένο τον σχετικό κίνδυνο κατά τους επόμενους 12 μήνες, έναντι 34% στην έρευνα του 2021.

6. Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα αποδεικνύεται καθοριστικός παράγοντας για την επιχειρηματική βιωσιμότητα.

 • Έξι στις 10 επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι εάν δεν αποδείξουν ότι λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις περιβαλλοντικές ευθύνες τους σύντομα θα απωλέσουν πελάτες.
 • Τέσσερις στους 10 ερωτώμενους (42%) διατηρούν την πεποίθηση ότι θα τεθούν εκτός αγοράς μέσα στην επόμενη δεκαετία, εάν η επιχείρησή τους δεν βελτιωθεί σε θέματα βιωσιμότητας.
 • Επιπλέον έξι στους 10 (60%) επιταχύνουν ήδη την προσπάθεια ώστε να εξελιχθούν σε μια βιώσιμη επιχείρηση. Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 63%.

7. Η προώθηση μιας βιώσιμης κουλτούρας έγκαιρων πληρωμών αποτελεί αναγκαιότητα. 

 • Παρά τις ανησυχίες για την αυξητική τάση και τον αντίκτυπο των εκπρόθεσμων πληρωμών, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν έχουν θεσπίσει σχετικό κώδικα δεοντολογίας στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σε 73%, όταν το αντίστοιχο ποσοστό για το 2021 και το 2020 ήταν 68%.
 • Επίσης και παρά τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Καταπολέμηση των Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές**, το ποσοστό των επιχειρήσεων που αξιοποιούν τις δυνατότητες που δίνει η οδηγία διαμορφώνεται σε 59% και παραμένει σταθερό σε σχέση με το 2021 (58%).

To European Payment Report 2022 για την Ελλάδα βρίσκεται εδώ

 

*Σχετικά με την έρευνα:

Το European Payment Report καταγράφει τον αντίκτυπο των εκπρόθεσμων πληρωμών στις προοπτικές και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η Intrum συγκέντρωσε δεδομένα από 11.007 εταιρίες στην Ευρώπη, εκ των οποίων 240 στην Ελλάδα. Η έρευνα διεξήχθη ταυτόχρονα σε 29 ευρωπαϊκές χώρες από τις 17 Ιανουαρίου έως τις 13 Απριλίου 2022.

**Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Καταπολέμηση των Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές στοχεύει στην επίτευξη αλλαγών όσον αφορά την προσέγγιση για τις άμεσες πληρωμές. Η Οδηγία προτείνει η προθεσμία πληρωμής αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ εταιριών να μην υπερβαίνει τις 60 ημέρες και η προθεσμία πληρωμής των δημοσίων αρχών προς επιχειρήσεις να μην υπερβαίνει τις 30 ημέρες.