Βασικές Αρχές

Στην Intrum Hellas ΑΕΔΑΔΠ (στο εξής, η «Intrum Hellas» ή η «Εταιρεία») εφαρμόζουμε τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013, ως έχει αναθεωρηθεί με την υπ' αριθμόν 392/31.5.2021 Απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος και ισχύει.

Σε αυτό το πλαίσιο, επιθυμούμε την ενίσχυση κλίματος εμπιστοσύνης, την αμοιβαία δέσμευση και την ανταλλαγή της αναγκαίας πληροφόρησης με τους δανειολήπτες τις απαιτήσεις έναντι των οποίων διαχειριζόμαστε δυνάμει σχετικών συμβάσεων με τους δικαιούχους αυτών. Στόχος μας είναι να μπορεί κάθε πλευρά να σταθμίσει τα οφέλη ή/ και τις συνέπειες εναλλακτικών λύσεων εξυπηρέτησης (λύσεις ρύθμισης) ή διακανονισμού (λύσεις οριστικής διευθέτησης) των δανείων σε καθυστέρηση με σκοπό την επιλογή της καταλληλότερης λύσης.

Κατ’ εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας, έχουμε καταρτίσει Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (στο εξής, η «Δ.Ε.Κ.»), αναλυτική περιγραφή της οποίας μπορείτε να βρείτε στο «Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες»

Σε ποιους απευθύνεται η Δ.Ε.Κ./ ποιοι εξαιρούνται;

Η Δ.Ε.Κ. απευθύνεται σε δανειολήπτες:

 1. Φυσικά Πρόσωπα (ιδιώτες/ ελεύθερους επαγγελματίες/ ατομικές επιχειρήσεις)
 2. Νομικά Πρόσωπα - «πολύ μικρές επιχειρήσεις», ήτοι επιχειρήσεις των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών κατά τα τελευταία 3 φορολογικά έτη δεν υπερέβη, κατά μέσο όρο, το ένα εκατομμύριο Ευρώ (€1.000.000)-.

Από τη Δ.Ε.Κ. εξαιρούνται:
 

 1. Απαιτήσεις από συμβάσεις που έχουν καταγγελθεί πριν από την 1.1.2015 ή απαιτήσεις από συμβάσεις που έχουν καταγγελθεί μετά την 1.1.2015 και για τις οποίες έχει ήδη εφαρμοσθεί μία (1) φορά η Δ.Ε.Κ.
 2. Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη που δεν υπερβαίνουν, ως συνολικό άθροισμα κανένα από τα παρακάτω όρια:
  • το ποσό των € 1.000 σε περίπτωση δανειοληπτών - Φυσικών Προσώπων,
  • το ποσό των € 5.000 σε περίπτωση δανειοληπτών - Νομικών Προσώπων - πολύ μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον ανωτέρω ορισμό για τις «πολύ μικρές επιχειρήσεις».
  Το ποσό αυτό υπολογίζεται ως το άθροισμα των οφειλών του δανειολήπτη (ΦΠ ή ΝΠ) προς έκαστο δικαιούχο απαιτήσεων διακριτά.
 3. Οι απαιτήσεις έναντι Νομικών Προσώπων που δεν αποτελούν «πολύ μικρές επιχειρήσεις».

Περαιτέρω, η Intrum Hellas έχει τη δυνατότητα να αναστείλει την εκκίνηση Δ.Ε.Κ. ή να αναστείλει ήδη εκκινηθείσα Δ.Ε.Κ. στις παρακάτω περιπτώσεις:

 

 1. Ο δανειολήπτης έχει υποβάλει αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλής σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4738/2020 (ΦΕΚ Α' 207/27.10.2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας») ή η Intrum Hellas έχει κοινοποιήσει στο δανειολήπτη πρόσκληση για εξωδικαστική αναδιάρθρωση οφειλής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 4738/2020 και για το χρονικό διάστημα έως την περάτωση της διαδικασίας ως άκαρπης για οποιοδήποτε λόγο.
 2. Ο δανειολήπτης έχει υπογράψει σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών στο πλαίσιο της διαδικασίας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών κατά τα άρθρα 5 επ. Ν. 4738/2020, η οποία δεν τελεί υπό την αίρεση συναίνεσης του Δημοσίου ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, και η Intrum Hellas δεσμεύεται από την παραπάνω σύμβαση.
 3. Ο δανειολήπτης ή η Intrum Hellas ή άλλος πιστωτής έχει υποβάλει αίτηση για επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης του δανειολήπτη και εφόσον επικυρωθεί ή συναφθεί τέτοια συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 4738/2020 ή την παρ. 5 του άρθρου 103 του Ν. 3588/2007, η οποία είναι δεσμευτική για την Intrum Hellas.
 4. Ο δανειολήπτης ή η Intrum Hellas ή άλλος πιστωτής έχει υποβάλει αίτηση για κήρυξη του δανειολήπτη σε πτώχευση και για το χρονικό διάστημα έως την τυχόν απόρριψή της.
 5. Ο δανειολήπτης έχει υποβάλει αίτηση για υπαγωγή σε διαδικασία του Ν. 3588/2007 ή του Ν. 3869/2010 ή του Ν. 4605/2019 ή του Ν. 4469/2017, η οποία εκκρεμεί, ή εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης ή εκκρεμεί η ίδια η διαδικασία, ή όταν ο δανειολήπτης έχει υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 68 του ν. 4307/2014.
 6. VI. Συντρέχει η περίπτωση ε) της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 4738/2020, δηλ. ο δανειολήπτης έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία, ή απάτη, σε βαθμό κακουργήματος. Στην περίπτωση της απάτης, αν ο παθών είναι το Δημόσιο ή Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, αρκεί η καταδίκη σε βαθμό πλημμελήματος.
 7. Ο δανειολήπτης-νομικό πρόσωπο έχει τεθεί σε εκκαθάριση.
 8. Τρίτοι πιστωτές έχουν κινήσει δικαστικές ενέργειες για την εξασφάλιση των χρεών του δανειολήπτη προς αυτούς.
 9. IX. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ειδικά προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.