Συνεργάσιμος Δανειολήπτης/ Μη Συνεργάσιμος Δανειολήπτης

Ακολουθεί περιγραφή του Συνεργάσιμου/ Μη Συνεργάσιμου Δανειολήπτη και τυχόν συνεπειών από το σχετικό χαρακτηρισμό

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας, ένας δανειολήπτης είναι συνεργάσιμος όταν τηρεί τις ακόλουθες γενικές αρχές συμπεριφοράς:

 

  • • Παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας [αριθμό σταθερού/ κινητού τηλ. και τηλεομοιοτυπίας (fax), ηλεκτρονική διεύθυνση (email), διεύθυνση κατοικίας και εργασίας],
  • Μεριμνά για τον ορισμό συγγενικού ή φιλικού προσώπου ως αντικλήτου επικοινωνίας για κάθε περίπτωση που ο ίδιος δεν είναι διαθέσιμος,
  • Είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με τον δανειστή ή με όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του και ανταποκρίνεται με ειλικρίνεια και σαφήνεια σε κλήσεις και επιστολές εντός της προθεσμίας που ορίζει το πλαίσιο, ανά Στάδιο
  • Γνωστοποιεί στο δανειστή ή σε όποιον ενεργεί για λογαριασμό του με ειλικρίνεια πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση ή σχετικά με τη μεταβολή της οικονομικής του κατάστασης εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημέρα μεταβολής της οικονομικής του κατάστασης ή εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα του ζητηθούν ανάλογες πληροφορίες από τον δανειστή ή από όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του,
  • Προβαίνει, αυτοπροσώπως ή διά του αντικλήτου του, σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών προς τον δανειστή ή προς όποιον ενεργεί για λογαριασμό του, οι οποίες πληροφορίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη μελλοντική οικονομική του κατάσταση, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σε γνώση του [π.χ. πλήρωση προϋποθέσεων λήψης επιδόματος, εμφάνιση νέων περιουσιακών στοιχείων που θα περιέλθουν στην κυριότητά του (κληρονομιά κ.λπ.), απώλεια κυριότητας περιουσιακών στοιχείων, ανακοινώσεις απόλυσης, καταγγελίες μισθώσεων, εξαγορά ασφαλιστικών προϊόντων, κέρδη οποιασδήποτε μορφής κ.λπ.] και
  • Συνεργάζεται στη διερεύνηση εναλλακτικής πρότασης λύσης ρύθμισης/οριστικής διευθέτησης με το Δανειστή ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας Ν. 4224/2013.

Αν δεν ισχύουν οι ως άνω προϋποθέσεις ενώ παράλληλα η οφειλή παραμένει ληξιπρόθεσμη και δεν έχετε υποβάλει, μέσω της Πλατφόρμας, τα οικονομικά/ περιουσιακά σας στοιχεία ή δεν έχετε ανταποκριθεί στις δοθείσες από την Εταιρεία προτάσεις για τη ρύθμιση ή οριστική διευθέτηση των οφειλών σας, η Intrum Hellas δύναται να σας χαρακτηρίσει ως «Μη Συνεργάσιμο Δανειολήπτη» και να ασκήσει, για λογαριασμό του δικαιούχου των απαιτήσεων (Τράπεζα ή Εταιρεία Ειδικού Σκοπού) όλα τα νόμιμα και συμβατικά δικαιώματα αυτού για την είσπραξη των απαιτήσεων υπό τη διαχείρισή της.

Εφόσον είστε Φυσικό Πρόσωπο κι έχετε κατηγοριοποιηθεί ως «Μη Συνεργάσιμος Δανειολήπτης», θα λάβετε, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική κατηγοριοποίησή σας, γραπτή ενημέρωση για την αντίστοιχη κατηγοριοποίηση και τον/ τους ειδικότερο/ ους λόγους για τους οποίους κρίνεστε ως Μη Συνεργάσιμος καθώς και λεπτομέρειες ως προς το χρονοδιάγραμμα με βάση το οποίο θα κινηθεί η Intrum Hellas, τον κίνδυνο εκποίησης τυχόν εξασφαλίσεων, τον αποκλεισμό σας από ειδικές ευεργετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας καθώς και το δικαίωμά σας για υποβολή ένστασης ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία, όπως αναλυτικώς περιγράφεται κατωτέρω.

Εφόσον είστε Νομικό Πρόσωπο, η παρέλευση των προβλεπόμενων στο Στάδιο 2 και Στάδιο 4 προθεσμιών θα σας καταστήσει «Μη Συνεργάσιμο Δανειολήπτη», η δε αντίστοιχη ενημέρωσή σας από την Intrum Hellas μπορεί να λάβει χώρα ταυτοχρόνως με την καταγγελία της σύμβασης.