Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - απαιτήσεις από δάνεια/ πιστώσεις από τράπεζες

Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 «ΓΚΠΔ»

Στην Intrum Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. σεβόμαστε την ιδιωτικότητα όλων των πελατών που σχετίζονται με τις υπό διαχείριση απαιτήσεις. Όπου επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό να είναι κατανοητό τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιον σκοπό, ποια η νόμιμη βάση επεξεργασίας και ποια είναι τα δικαιώματά σας.

Σας προσκαλούμε, λοιπόν, να διαβάσετε την κάτωθι Ενημέρωση για να αντλήσετε τις απαραίτητες πληροφορίες.

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Intrum Hellas Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (εφεξής η «Intrum Hellas» ή η «Εταιρεία»), εταιρεία ειδικού και αποκλειστικού σκοπού για τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις βάσει του Ν.4354/2015, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Μεσογείων 109-111, Τ.Κ. 11526) με Α.Φ.Μ.: 801215902, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕΕ Αθηνών, Γ.Ε.Μ.Η 151946501000, αδειοδοτούμενη και εποπτευόμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Ποιους αφορά η παρούσα Ενημέρωση

Απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα (οφειλέτες, εγγυητές, κλπ.) οι οφειλές των οποίων περιλαμβάνονται στα χαρτοφυλάκια απαιτήσεων που εκάστοτε διαχειρίζεται η Intrum Hellas στο πλαίσιο ανάθεσης από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους αυτών/ Φορείς Απαιτήσεων καθώς και σε τυχόν συνδεδεμένα με τα πρόσωπα αυτά ή/ και τις οφειλές τους φυσικά πρόσωπα (παρέχοντες τις εμπράγματες εξασφαλίσεις, μέλη οικογενείας, νόμιμοι αντιπρόσωποι, πληρεξούσιοι δικηγόροι, αντίκλητοι, νόμιμοι εκπρόσωποι, μέτοχοι και πραγματικοί δικαιούχοι νομικών προσώπων κλπ.).

Τονίζεται ότι σε περίπτωση που ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα Ενημέρωση απευθύνεται στους εκπροσώπους, εταίρους, μέλη διοίκησης αυτού, εφόσον τα προσωπικά τους δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία από την Intrum Hellas και στο βαθμό που αυτά δεν είναι δημόσια διαθέσιμα.

Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε

Για την έναρξη και τη διατήρηση της συναλλακτικής σχέσης σας με την Intrum Hellas, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Δεδομένα (στοιχεία) ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός δελτίου ταυτότητας/ διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης, αριθμός φορολογικού μητρώου κλπ.
 • Δεδομένα (στοιχεία) επικοινωνίας: διεύθυνση κατοικίας/ διεύθυνση αλληλογραφίας, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), σταθερό και κινητό τηλέφωνο.
 • Δεδομένα οικογενειακής κατάστασης: έγγαμος/η ή μη, χηρεία, εξαρτώμενα μέλη κλπ.
 • Δεδομένα ανηλίκων μόνο εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
 • Δεδομένα ως προς την επαγγελματική σας δραστηριότητα: επάγγελμα/ διεύθυνση εργασίας.
 • Δεδομένα οικονομικής και περιουσιακής κατάστασης: μηνιαίες αποδοχές, φορολογικά στοιχεία (όπως π.χ. εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, βεβαιώσεις ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας), πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, οικονομικά στοιχεία ατομικής επιχείρησης, ή άλλες πηγές εισοδημάτων, αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων, στοιχεία χρηματοδοτούμενου ή ακινήτου εξασφάλισης, ασφαλιστήρια συμβόλαια κλπ.
 • Δεδομένα που αφορούν στην πιστοληπτική σας ικανότητα/ αρχεία οικονομικής συμπεριφοράς από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.
 • Δεδομένα από έγγραφα και δικαιολογητικά που εσείς προσκομίζετε στην Intrum Hellas στο πλαίσιο της συναλλακτικής σας σχέσης με την Εταιρεία.
 • Δεδομένα αξιολόγησης του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας).
 • Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση ηλεκτρονικών ή/ και ψηφιακών υπηρεσιών της Intrum Hellas π.χ. αναγνωριστικά cookies, διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address), πληροφορίες συσκευής, όπως γλώσσα προγράμματος περιήγησης ιστού, πρόγραμμα περιήγησης που αξιοποιείται, τρόπος ενημέρωσης για την ιστοσελίδα, διάρκεια της επίσκεψης και αριθμός προβολών της εκάστοτε σελίδας, σύμφωνα με τους εκάστοτε ειδικότερους όρους.
 • Δεδομένα που εισάγετε ως επισκέπτες στην ιστοσελίδα μας στις διαφορετικές φόρμες που υπάρχουν διαθέσιμες, όπως για παράδειγμα στη Φόρμα Επικοινωνίας δια της οποίας υποβάλλονται αιτήματα προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.
 • Δεδομένα εικόνας από τη βιντεοεπιτήρηση των χώρων της Εταιρείας, όπου υπάρχουν οι απαιτούμενες εκ του νόμου σημάνσεις.
 • Δεδομένα από καταγραφή τηλεφωνικών συνομιλιών συμπεριλαμβανομένων επικοινωνιών στο πλαίσιο ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες οφειλές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3758/2009, ως ισχύει.

Κατά περίπτωση, ενδέχεται να προβούμε σε συλλογή περαιτέρω στοιχείων, εφόσον τα στοιχεία αυτά κρίνονται απαραίτητα για τη διαχείριση των οφειλών σας και τη διατήρηση της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης.

Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Στην Intrum Hellas δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίησή σας, ούτε δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν στην σεξουαλική σας ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σας. Εξαίρεση στον κανόνα αυτό αποτελεί τυχόν επεξεργασία σε περίπτωση που: α) τα δεδομένα αυτά έχουν γνωστοποιηθεί στην Intrum Hellas από εσάς ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο τεκμηρίωσης και διαφύλαξης των εννόμων συμφερόντων σας ή/ και της Intrum Hellas, όπως ενδεικτικά ενημέρωση για θέση του υποκειμένου σε δικαστική συμπαράσταση, ή β) τα δεδομένα έχουν δημοσιοποιηθεί από εσάς, ή γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη τόσο των δικών σας νομικών αξιώσεων όσο και της Intrum Hellas π.χ. αδυναμία ικανότητας προς δικαιοπραξία, ή δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος π.χ. διερεύνηση ποινικά διωκόμενης πράξης στο πλαίσιο του νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η οποία μας έχει γνωστοποιηθεί δυνάμει δικαστικής πράξης, εισαγγελικής εντολής ή άλλης εν γένει δικαστικής διαδικασίας, με την οποία έχουμε λάβει εντολή για συγκεκριμένες ενέργειες κλπ..

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ως ειδικής κατηγορίας προσωπικά δεδομένα νοούνται και τυχόν δεδομένα υγείας τα οποία εσείς θέτετε σε γνώση της Εταιρείας π.χ. στο πλαίσιο εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ή κατά την υποβολή αιτημάτων ρύθμισης ή/ και παραπόνων. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον έχουμε δεδομένα από τις ως άνω κατηγορίες, σας διαβεβαιώνουμε ότι έχουμε λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή τήρηση και επεξεργασία τους.

Πως συλλέγουμε και πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Στην Intrum Hellas συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από:

 • Το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα που έχει χορηγήσει το δάνειο/ πίστωση απ’ όπου απορρέει η οφειλή σας (διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο σχετικής Σύμβασης Ανάθεσης Διαχείρισης).
 • Τον εκάστοτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του αρχικού πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος που χορήγησε το δάνειο/ πίστωση, ήτοι το Φορέα Απαιτήσεων που έχει αναθέσει στην Intrum Hellas τη διαχείριση των απαιτήσεων από τις συμβάσεις δανείων/ πιστώσεων (διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο σχετικής Σύμβασης Ανάθεσης Διαχείρισης).
 • Άλλες εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του αρ. 1 παρ. 1(α) του ν.4354/2015, όπως εκάστοτε ισχύει και ειδικότερα εφόσον μεταβάλλεται ο διαχειριστής των αντίστοιχων απαιτήσεων.
 • Απευθείας από εσάς στο πλαίσιο της συναλλακτικής μας σχέσης, όπως ενδεικτικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε στην Εταιρεία για την επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας ή τη γνωστοποίηση μεταβολών στα οικονομικά σας στοιχεία στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης λύσεων ρύθμισης/ οριστικής διευθέτησης των οφειλών σας, ή όποτε κρίνει η Εταιρεία απαραίτητο για τη διατήρηση της συναλλακτικής σχέσης ή/ και την εκπλήρωση υποχρεώσεων της συμμορφούμενη με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοκανονιστικές διατάξεις.
 • Απευθείας από εσάς μέσω τυχόν φόρμας επικοινωνίας με την Εταιρεία.
 • Αυτόματα ως αποτέλεσμα της περιήγησής σας στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
 • Δημόσια προσβάσιμες πηγές όπως ενδεικτικά: υποθηκοφυλακεία, κτηματολόγιο, εμπορικά μητρώα, τηλεφωνικοί κατάλογοι κλπ.
 • Βάσεις δεδομένων που τηρεί η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα & Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους όπως π.χ. μέσω της πλατφόρμας για την προστασία της κύριας κατοικίας και εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, όπου ρητώς έχετε αποδεχθεί την κοινολόγηση των προσωπικών δεδομένων προς τους δανειστές σας.
 • Λοιπά πιστωτικά/ χρηματοδοτικά ιδρύματα όπου καταβάλλετε ποσά προς απομείωση της οφειλής σας για σκοπούς άσκησης μέτρων δέουσας επιμέλειας, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
 • Τρίτα πρόσωπα (Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή Φορέα του Δημοσίου), εφόσον τα αντίστοιχα στοιχεία είναι απαραίτητα είτε για την επίτευξη των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας ή τρίτου προσώπου, είτε για την εκπλήρωση καθηκόντων της που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον όπου δημόσιο συμφέρον νοείται και η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
 • Αρχεία τηρούμενα από την Εταιρεία «ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «Τειρεσίας Α.Ε.». Η Τειρεσίας Α.Ε. τηρεί τα ακόλουθα αρχεία: α) Αρχείο Δεδομένων Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) και Υποθηκών - Προσημειώσεων (ΣΥΠ), β) Αρχείο Συγκέντρωσης Χορηγήσεων (ΣΣΧ), γ) Αρχείο Απολεσθέντων Κλεμμένων Ταυτοτήτων-Διαβατηρίων, δ) Σύστημα Βαθμολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας. Η πρόσβαση στα ανωτέρω αρχεία είναι δυνατή χωρίς προηγούμενη συγκατάθεσή σας εφόσον κρίνεται απαραίτητη για την έναρξη ή τη διατήρηση της συναλλακτικής σας σχέσης με την Intrum Hellas (π.χ. αξιολόγηση αιτήματος διακανονισμού/ ρύθμισης/ αναδιάρθρωσης των οφειλών σας, πρόταση αναθεώρησης πιστοδοτικού ορίου).

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν διαβιβαστεί στην Intrum Hellas μέσω του εκάστοτε πιστωτικού/ χρηματοδοτικού ιδρύματος ή Φορέα Απαιτήσεων ή θα περιέλθουν σε γνώση της Εταιρείας στο πλαίσιο της συναλλακτικής μας σχέσης ή στο πλαίσιο πληροφόρησης που λαμβάνουμε από τρίτα πρόσωπα κατά την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας.

Νομιμότητα επεξεργασίας

Στην Intrum Hellas επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εφόσον η επεξεργασία:

 • Είναι απαραίτητη για την ταυτοποίησή σας, την επαλήθευση των στοιχείων σας κατά την επικοινωνία μαζί σας στο πλαίσιο διαχείρισης των απαιτήσεων που συνδέονται με τα δάνεια/ πιστώσεις που μας έχει αναθέσει ο εκάστοτε Φορέας Απαιτήσεων.
 • Είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση της συναλλακτικής σας σχέσης με την Εταιρεία και την ορθή εκτέλεση των μεταξύ μας συμβάσεων.
 • Είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της Intrum Hellas με έννομες υποχρεώσεις της.
 • Είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας στο πλαίσιο της συναλλακτικής σχέση μαζί σας, όπως για παράδειγμα η χρήση εναλλακτικών καναλιών π.χ. sms/ viber/ email επικοινωνίας για να μεγιστοποιήσει την πρόσβαση προς εσάς με σκοπό την ενημέρωσή σας ενδεικτικά για τις οφειλές σας-ή το status αιτήματος που έχει υποβάλει στην Εταιρεία ή ολοκλήρωση αξιολόγησης αιτήματος ρύθμισης κλπ.
 • Είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθηκόντων που η Intrum Hellas εκτελεί προς το δημόσιο συμφέρον στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.
 • Βασίζεται σε προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας στις περιπτώσεις που δεν θεμελιώνεται κάποια από τις προαναφερόμενες νόμιμες βάσεις επεξεργασίας όπως ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά, για τη συμμετοχή σας σε έρευνα ικανοποίησης πελατών, ή τη διαβίβαση σε τρίτο πάροχο υπηρεσιών white-labelled όπως η πρόσβαση σε portals για την ενημέρωση υπολοίπου οφειλής/ κινήσεων στους λογαριασμού σας.

Σκοποί επεξεργασίας

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αφορά:

 • Στην επικοινωνία με αρμόδιο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Εταιρείας, στο πλαίσιο της συναλλακτικής σας σχέσης με την τελευταία υπό την προϋπόθεση της ταυτοποίησής σας.
 • Στην καταχώριση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των πάσης φύσεως επικοινωνιών σας με την Intrum Hellas είτε πραγματοποιούνται εγγράφως, είτε ηλεκτρονικά, είτε τηλεφωνικώς.
 • Για την καταγραφή τηλεφωνικών επικοινωνιών για λόγους συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών μας κι αντιστοίχως της δικής σας εμπειρίας ή/ και όπου επιβάλλεται η αντίστοιχη καταγραφή από κείμενη νομοθεσία.
 • Στη διαχείριση οφειλών τις οποίες έχει αναλάβει η Intrum Hellas, στην εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση της συναλλακτικής σας σχέσης με την Εταιρεία, στην ορθή εκτέλεση των συμβάσεων τις οποίες έχετε συνάψει και οποιασδήποτε συναλλαγής εντός του σκοπού της Intrum Hellas.
 • Στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Intrum Hellas ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και την άσκηση των νόμιμων και συμβατικών δικαιωμάτων της Εταιρείας.
 • Στη διενέργεια ελέγχων προβλεπόμενων από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, τη διαβίβαση δεδομένων σας που έχουν σχέση με την οικονομική σας συμπεριφορά, τον έλεγχο της φερεγγυότητας σας και την αναζήτηση δεδομένων σας οικονομικής συμπεριφοράς π.χ. από το διατραπεζικό αρχείο της Τειρεσίας Α.Ε..
 • Στην ικανοποίηση των πάσης φύσεως απευθυνόμενων προς την Intrum Hellas αιτημάτων ή την εξέταση παραπόνων σας αναφορικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
 • Στη βελτίωση της εμπειρίας σας κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας.
 • Στην εκπλήρωση έννομων υποχρεώσεων της Intrum Hellas που πηγάζουν από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο όπως π.χ. νομοθεσία για την πρόληψη και την καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, φορολογικές και ασφαλιστικές διατάξεις ή/ και τη συμμόρφωση με Αποφάσεις/ Πράξεις της Τράπεζας της Ελλάδος, ενδεικτικά για παροχή τακτικών αναφορών.
 • Στην προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της Intrum Hellas και του εκάστοτε Φορέα Απαιτήσεων που αυτή διαχειρίζεται, που καταλαμβάνουν, ενδεικτικά:
  • τη διεκδίκηση των νόμιμων αξιώσεών της Intrum Hellas και του εκάστοτε Φορέα Απαιτήσεων ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών ή άλλων Φορέων εξωδικαστικής/ εναλλακτικής επίλυσης διαφορών,
  • την πρόληψη της απάτης και άλλων ποινικά διωκόμενων πράξεων,
  • την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών ασφαλείας και πληροφοριακών συστημάτων,
  • την επικοινωνία μαζί σας με στόχο την ενημέρωσή σας για τις οφειλές σας ή/ και όρους ρύθμισης των οφειλών σας
  • τη διαχείριση λειτουργικών και οικονομικών κινδύνων της Intrum Hellas,
  • τη φυσική ασφάλεια και προστασία προσώπων και περιουσίας (π.χ. βιντεοεπιτήρηση),
  • την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/ και την ενημέρωση για νέες υπηρεσίες της Εταιρείας υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης από μέρους σας συγκατάθεσης.

Στην Intrum Hellas, συμμορφούμενοι με την κείμενη νομοθεσία, έχουμε προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση, επεξεργασία και ασφαλή φύλαξη των αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να διασφαλίζουμε και να προστατεύουμε με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς ενημέρωσης μέσω υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας:

Εφόσον λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αντίστοιχων υπηρεσιών (ενδεικτικά για την είσοδό σας στα portals της Εταιρείας), μπορούμε να επεξεργαστούμε προσωπικά σας δεδομένα για να σας ενημερώνουμε για το υπόλοιπο των οφειλών σας ή/ και προτάσεις ρύθμισης/ οριστικής διευθέτησης οφειλών περιοριστικά για το χρονικό διάστημα ισχύος της συγκατάθεσής σας.

Επισημαίνεται ότι σε αντίστοιχη περίπτωση, έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τον παραπάνω σκοπό (ανάκληση συγκατάθεσης), απευθύνοντας αίτημα στο «Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» της Intrum Hellas στην έδρα της Εταιρείας (Λεωφ. Μεσογείων 109-111, 115 26 Αθήνα) ή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο  DPOIntrumHellas@gr.intrum.com.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ

Στην Intrum Hellas δεν προβαίνουμε σε λήψη αποφάσεων που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οι οποίες παράγουν έννομα αποτελέσματα ή επηρεάζουν σημαντικά τα υποκείμενα των δεδομένων.

Ενδέχεται, όμως, να λαμβάνουμε νομίμως τέτοιες αποφάσεις, για σκοπούς παρακολούθησης και πρόληψης της απάτης σε βάρος σας, καθώς και για τη διασφάλιση και την αξιοπιστία των υπηρεσιών που σας παρέχουμε ή, εφόσον η επεξεργασία αυτή είναι αναγκαία για τη σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης όπως π.χ. πιστωτική αξιολόγηση η οποία βασίζεται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν ληφθεί απευθείας από εσάς ή από έρευνα στη βάση δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς από το αρχείο της Τειρεσίας Α.Ε. και για την οποία λαμβάνονται υπόψη ως κριτήρια τα εισοδήματα του υποκειμένου, οι οικονομικές του υποχρεώσεις, το επάγγελμά του, η τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων στο πλαίσιο προηγούμενων χρηματοδοτήσεών που έχει λάβει από χρηματοπιστωτικό φορέα με σκοπό την αξιολόγηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας για την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια του σκοπού της Intrum Hellas.

Χρόνος τήρησης δεδομένων

Στην Intrum Hellas διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται, ανάλογα με τον σκοπό επεξεργασίας και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των επιμέρους νομοθετικών διατάξεων που ορίζουν διαφορετικά, μέχρι τη συμπλήρωση της γενικής προθεσμίας παραγραφής των αξιώσεων του Αστικού Κώδικα στα 20 έτη ενώ προβλέπεται παραγραφή στα 5 έτη για ειδικές κατηγορίες απαιτήσεων. Η παραγραφή αρχίζει από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική της επιδίωξη ενώ μπορεί να ανασταλεί για λόγους ανωτέρας βίας αλλά και για τους λόγους που ειδικότερα προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα.

Ειδικά σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας με την Εταιρία ή/και τον εκάστοτε φορέα της απαίτησης, το εν λόγω χρονικό διάστημα θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Τέλος, στην περίπτωση τηλεφωνικών επικοινωνιών που καταγράφονται, είτε είναι για σκοπούς διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών της Εταιρείας είτε για σκοπούς ενημέρωσής σας για ληξιπρόθεσμες οφειλές και τη διαπραγμάτευση του χρόνου και τρόπου πληρωμής σύμφωνα με τον Ν.3758/2009 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο χρόνος τήρησης ορίζεται στο ένα (1) έτος από την ημερομηνία έκαστης επικοινωνίας.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει το προσωπικό της Intrum Hellas εντός του πεδίου αρμοδιοτήτων τους και ενδεχομένως, άλλες εταιρείες του Ομίλου Intrum στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών προς την Εταιρεία όπως π.χ. υποστήριξη & συντήρηση υποδομών, καθώς και οι εκάστοτε ορκωτοί ελεγκτές της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο της από μέρους μας επεξεργασίας κι εφόσον διασφαλίσουμε, ανά περίπτωση, τη νόμιμη βάση επεξεργασίας, ενδέχεται να διαβιβάσουμε δεδομένα σας σε:

 • Φορείς των απαιτήσεων, ήτοι πιστωτικά/ χρηματοδοτικά ιδρύματα ή Φορείς Απαιτήσεων του Ν. 4354/2015 οι οποίοι έχουν καταστεί δικαιούχοι των απαιτήσεων.
 • Πιστωτικά/ χρηματοδοτικά ιδρύματα ή/ και Φορείς Απαιτήσεων του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει, ή/ και Εταιρείες Ειδικού Σκοπού στο πλαίσιο συναλλαγών για την εξαγορά απαιτήσεων και πάντα εφόσον υπάρχει σχετική νομιμοποίηση της Εταιρείας να ενεργεί για λογαριασμό του δικαιούχου των απαιτήσεων και συναφθεί έγγραφη συμφωνία η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, τήρηση εμπιστευτικότητας και κατάλληλα μέτρα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Επιχειρήσεις (εσωτερικού και εξωτερικού) στις οποίες έχουμε αναθέσει, μερικά ή ολικά, την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και οι οποίες έχουν αναλάβει έναντι της Intrum Hellas δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας είτε α) στο πλαίσιο σχετικής συμβατικής σχέσης με την οποία καθορίζεται το αντικείμενο, ο σκοπός, η διάρκεια της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζονται και τα δικαιώματα της Intrum Hellas, ή β) στο πλαίσιο κανονιστικής υποχρέωσής τους για τήρηση εμπιστευτικότητας, αλλά και τρίτους λειτουργούς και Αρχές στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή όπως ενδεικτικά:
  • Εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών του Ν. 3758/2009, ως εκάστοτε ισχύει, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο οικείο μητρώο, με σκοπό την περαιτέρω ενημέρωσή σας και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής ληξιπρόθεσμης οφειλής σας. Τα στοιχεία των εκάστοτε συνεργαζόμενων με την Intrum Hellas εταιρειών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Intrum Hellas.
  • Συνεργαζόμενους δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες και δικαστικούς επιμελητές, συμβολαιογράφους, μηχανικούς, εκτιμητές, ελεγκτές και λογιστές, ασφαλιστικές εταιρείες όπου η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων επιβάλλεται για την έναρξη μίας συναλλακτικής σχέσης ή την εκτέλεση σύμβασης, ή για την είσπραξη των προς διαχείριση απαιτήσεων σε περίπτωση μη εκπλήρωσης υποχρεώσεών σας που έχετε συμβατικά αναλάβει.
  • Συνεργαζόμενες Εταιρείες Διαχείρισης Ακινήτων -στην περίπτωση ενυπόθηκων ακινήτων σε εξασφάλιση δανείων/ πιστώσεων υπό τη διαχείρισή μας-, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στην Intrum Hellas REO Solutions Α.Ε. κ.α.
  • Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές ή Ασφαλιστικούς Πράκτορες ή Εταιρείες Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων με σκοπό την εύρεση κατάλληλων ασφαλιστικών προγραμμάτων για την ασφάλιση ακινήτων που εξασφαλίζουν δάνεια/ πιστώσεις υπό τη διαχείριση της Εταιρείας ή/ και προγραμμάτων ασφάλισης ζωής των ενεχομένων, όπου η σχετική κάλυψη προβλέπεται από τη δανειακή σύμβαση, ως ισχύει.
  • Εταιρείες ψηφιοποίησης και διαχείρισης (φύλαξη, καταστροφή) φυσικού αρχείου.
  • Εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
  • Εταιρίες διεξαγωγής έρευνας ικανοποίησης πελατών.
  • Εταιρείες παραγωγής και εμφακέλλωσης προσωποποιημένων επιστολών/ εταιρείες ταχυμεταφορών κλπ.
  • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης ή/και υποστήριξης λογισμικού.
  • Εταιρείες υποβολής δηλώσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των ακινήτων που αποτελούν ή θα αποτελέσουν ασφάλεια για τις υπό διαχείριση απαιτήσεις.
  • Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για τη μέσω αυτών ενημέρωσή σας για υπηρεσίες της Εταιρείας.
  • Επιχειρήσεις/ εταιρείες συνδεδεμένες προς αυτήν κατά την έννοια του άρθρου 32 και του Παραρτήματος Α του Ν. 4308/2014.
  • Την Τειρεσίας Α.Ε. με σκοπό την προστασία της πίστης, την εξυγίανση των συναλλαγών και τον περιορισμό της απάτης, καθώς και τη διαπίστωση της πιστοληπτικής ικανότητας του πιστούχου υπό εξέταση.
 • Δικαστικές Αρχές και φορείς του Δημοσίου στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.
 • Την Τράπεζα της Ελλάδος, τις λοιπές εθνικές κεντρικές Τράπεζες του Ευρωσυστήματος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή άλλους εποπτικούς ή ελεγκτικούς φορείς στο πλαίσιο των νόμιμων αρμοδιοτήτων τους.
 • Όπου επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό, νομοθετικό και εν γένει ρυθμιστικό πλαίσιο ή δικαστική απόφαση (π.χ. διαβίβαση προς δικαστικές αρχές, φορολογικές αρχές, εποπτικούς φορείς, φορείς διαμεσολάβησης).

Στις περιπτώσεις συνεργασίας με τρίτους που έχουν την ιδιότητα του Εκτελούντος την Επεξεργασία, έχουμε διασφαλίσει ότι πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, διασφαλίζοντας την προστασία των δεδομένων σας.

Επίσης, σημειώνουμε ότι δεν διαβιβάζουμε απευθείας προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης/ Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) ή διεθνείς οργανισμούς εκτός αν η διαβίβαση επιβάλλεται για την εκπλήρωση έννομων υποχρεώσεων της Εταιρείας και γίνεται στο πλαίσιο συμβατικής σχέσης η οποία ενσωματώνει τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, όπως προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα δικαιώματα σας ως υποκείμενα των δεδομένων

Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον αυτά υπόκεινται σε επεξεργασία από την Intrum Hellas, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, καθώς και την πηγή προέλευσης, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων, τυχόν αποδέκτες και χρόνο τήρησης (Άρθρο 15 ΓΚΠΔ).
 • Δικαίωμα διόρθωσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σε περίπτωση ύπαρξης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (Άρθρο 16 ΓΚΠΔ).
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας για την τήρησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, εφόσον τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή ως απόρροια ανάκλησης της συγκατάθεσης επί της οποία βασίζεται η επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχει άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας των αντίστοιχων προσωπικών δεδομένων (Άρθρο 17 ΓΚΠΔ).
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για την τήρησή τους (Άρθρο 18 ΓΚΠΔ).
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι α. η επεξεργασία βασίζεται είτε στη συγκατάθεση σας είτε στην εκτέλεση σύμβασης στην οποία ενέχεστε ως πιστούχος και β. διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων μας για την τήρηση των δεδομένων και την εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον (Άρθρο 20 ΓΚΠΔ).
 • Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Intrum Hellas ή τρίτου (Άρθρο 21 ΓΚΠΔ).
 • Δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, εφόσον έχουμε αιτηθεί τη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένη από μέρους μας επεξεργασία. Τονίζεται, ωστόσο, ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει βασιστεί στη συγκατάθεσή σας μέχρι την ανάκληση αυτής.

Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας και υποβολή καταγγελίας

Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εταιρείας (το «Γραφείο» στο  DPOIntrumHellas@gr.intrum.com, ή επιστολικά, αποστέλλοντας υπόψη του Γραφείου στην έδρα της Εταιρείας (Λεωφ. Μεσογείων 109-111, Αθήνα, Τ.Κ. 11526) το το Έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων ΓΚΠΔ.

Με την παραλαβή του αιτήματός σας, δεσμευόμαστε όπως το επεξεργαστούμε και σας απαντήσουμε εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση που απαιτείται παραπάνω χρόνος, θα σας ενημερώσουμε εγγράφως για τους λόγους καθυστέρησης καθώς και τη νέα εκτιμώμενη ημερομηνία ανταπόκρισης.

Από μέρους μας άρνηση ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως καθ' ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή του ΓΚΠΔ.

Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Αρχής στο www.dpa.gr.  

Σας ενημερώνουμε ότι η Intrum Hellas χρησιμοποιεί στην ιστοσελίδα της "cookies" με σκοπό τη βελτίωση της διαδικτυακής εμπειρίας σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies, μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω της ιστοσελίδας μας ανατρέχοντας στην σχετική Cookie Policy.

Τέλος, σημειώνουμε ότι παρακολουθούμε το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, όπως εκάστοτε ισχύει για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και την Πολιτική και Οδηγίες του Ομίλου Intrum και διατηρούμε το δικαίωμα όπως αναθεωρούμε, κατά περίπτωση, την παρούσα Ενημέρωση δεσμευόμενοι για τη διάθεση επικαιροποιημένης έκδοσης μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

Last update: October 23, 2023