Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων υποψηφίων προς απασχόληση στην Intrum Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.

Η παρούσα απευθύνεται σε υποψήφιους προς απασχόληση στην Intrum Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π., η οποία για τους σκοπούς της παρούσας αναφέρεται ως η «Εταιρεία». Σκοπός της παρούσας είναι η ενημέρωση των υποψηφίων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η Εταιρεία μέσω της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (εφεξής, το «HR»). Βάσει του ορισμού στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής, ο «ΓΚΠΔ»), η Εταιρεία είναι «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποψήφιων προς απασχόληση στην Εταιρεία, όπως τίθενται στη διάθεσή της κι ως εκ τούτου, έχει όλες τις υποχρεώσεις που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

1. Τί προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Όταν υποβάλλετε αίτηση/ το βιογραφικό σας, είτε απαντώντας σε συγκεκριμένη θέση εργασίας ή για σκοπούς αξιολόγησης για τυχόν κενή θέση όποτε προκύψει, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα:

 • Προσωπικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, οικογενειακή κατάσταση, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας.
 • Πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση/ επιμόρφωσή σας, όπως επαγγελματική προϋπηρεσία, σπουδές, σεμινάρια/ εκπαιδεύσεις που έχετε ολοκληρώσει ή βεβαιώσεις σπουδών που έχετε αποκτήσει καθώς και αντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιήσεων από επαγγελματικούς φορείς και τυχόν άλλες πληροφορίες έχετε επιλέξει να συμπεριλάβετε στο βιογραφικό σας.
 • Συνοδευτική επιστολή και τυχόν πληροφορίες για το άτομό σας.
 • Στοιχεία που σχετίζονται με την επιλεξιμότητά σας για συγκεκριμένη θέση εργασίας, όπως π.χ. ότι πληροίτε τις νόμιμες προϋποθέσεις εργασίας στην Ελλάδα.
 • Οικονομικές απολαβές και λοιπές παροχές από τον προηγούμενο εργοδότη σας, κατά δήλωσή σας.

Επιπλέον, ειδικότερα στις περιπτώσεις όπου υποβάλλετε υποψηφιότητα για συγκεκριμένη θέση, ενδέχεται να συλλέξουμε κι άλλες πληροφορίες, όπως ενδεικτικά:

 • Στοιχεία από τον ατομικό σας φάκελο που ήδη τηρεί η Εταιρεία εφόσον είστε απασχολούμενος σε αυτήν και υποβάλλετε αίτηση για άλλη θέση.
 • Αποτελέσματα από τεστ δεξιοτήτων, προσωπικότητας ή γνωστικής ικανότητας. Στην αντίστοιχη περίπτωση, πριν τη συμπλήρωση των σχετικών τεστ, θα σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες.
 • Συστάσεις από άτομα που έχουν συνεργαστεί μαζί σας στο παρελθόν. Σημειώνουμε ότι η επικοινωνία θα γίνει μόνο εφόσον μας δώσετε τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
 • Στοιχεία από αναρτήσεις σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης επαγγελματικού προσανατολισμού τα οποία είναι ευρέως διαθέσιμα όπως π.χ. LinkedIn.
 • Στοιχεία που παρέχετε απευθείας σε εμάς κατά τη διάρκεια συνεδρίων ή/ και εκδηλώσεων όπου συμμετέχει η Εταιρεία και στοχεύουν στην προβολή της Εταιρείας στην αγορά εργασίας.
 • Στοιχεία που διαβιβάζουν σε εμάς συνεργαζόμενες εταιρείες ή/ και τυχόν πλατφόρμες εύρεσης εργασίας με σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας για κάποια θέση εργασίας που ταιριάζει στο προφίλ σας.
 • Στοιχεία που συλλέγουμε μέσω της εκάστοτε ηλεκτρονικής πλατφόρμας που αξιοποιούμε για τη διενέργεια συνεντεύξεων όπως π.χ. username, email.

2. Ειδικές κατηγορίες δεδομένων

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό νοούνται «ειδικές κατηγορίες δεδομένων».

Εν γένει απαγορεύεται η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πλην συγκεκριμένων περιπτώσεων, με κυριότερη εξαίρεση περιπτώσεις που έχετε οι ίδιοι παράσχει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των αντίστοιχων δεδομένων όπως π.χ. εθνικότητα, όπως δηλώνεται στην ταυτότητά σας. Μπορούμε, υπό ορισμένες συνθήκες, να επεξεργαστούμε ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως ενδεικτικά, να αιτηθούμε υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης για οικονομικό έγκλημα προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την επιλεξιμότητά σας πριν σας κάνουμε προσφορά εργασίας.

3. Νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων της Εταιρείας, ως δυνητικός εργοδότης. Το έννομο συμφέρον μας σε αυτήν την περίπτωση είναι να προσλάβουμε κατάλληλους υποψηφίους και συνεπώς, να προσδιορίσουμε τη δική σας καταλληλόλητα για την προς στελέχωση θέση.

Επιπλέον, εφόσον λάβουμε τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να τηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για τη στελέχωση συγκεκριμένης θέσης για την οποία έχετε υποβάλει αίτηση, ώστε να σας αξιολογήσουμε και για άλλη θέση συναφούς προφίλ στο μέλλον. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε επιθυμείτε κι εμείς θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα στη διάθεση της Εταιρείας.

4. Σκοποί επεξεργασίας

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Πρόσληψη: Επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να αξιολογήσουμε αν είστε κατάλληλος/ η για συγκεκριμένη θέση που θέλουμε να καλύψουμε.
 • Επίλυση διαφορών/ διερεύνηση παραπτωμάτων (για ήδη απασχολούμενους στην εταιρεία οι οποίοι έχουν θέσει υποψηφιότητα για άλλο ρόλο): Ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς επίλυσης διαφοράς ή στο πλαίσιο νομικών ενεργειών.

5. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων/ Διαβίβαση σε τρίτα (3α) μέρη

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν αυστηρά και μόνο μέλη του προσωπικού της Εταιρείας που φέρουν την ευθύνη διεκπεραίωσης των εργασιών που προκύπτουν από τους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας. Σημειώνεται δε ότι η πρόσβαση παραχωρείται για τους συγκεκριμένους σκοπούς και ότι το αντίστοιχο προσωπικό δεσμεύεται από ρήτρα εμπιστευτικότητας.

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Προκειμένου να λάβουμε πληροφορίες από τρίτους όπως π.χ. σε περίπτωση αναζήτησης συστάσεων όπου θα παρέχουμε το όνομά σας και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία είναι απαραίτητη για να ανταποκριθούν.
 • Σε τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό μας, όπως π.χ. σε παρόχους υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προσωπικού κλπ. Στις αντίστοιχες περιπτώσεις, τα τρίτα μέρη μπορούν να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες μας, όπως αποτυπώνονται στη μεταξύ μας σύμβαση.
 • Σε εταιρείες του Ομίλου Intrum με τις οποίες συνεργαζόμαστε π.χ. για τη σύσταση κατάλληλων υποψηφίων για θέσεις εργασίας στις αντίστοιχες οντότητες.
 • Εφόσον υπάρχει εκ του νόμου απαίτηση ή δικαστική απόφαση.

Δεν διαβιβάζουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα (3α) μέρη εκτός Ε.Ε./ Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου εκτός κι αν αφορά σε άλλες εταιρείες του Ομίλου Intrum σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών από/ προς τις εταιρείες αυτές. Τονίζεται ότι σε αντίστοιχη περίπτωση, υπάρχει έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και της όποιας άλλης εταιρείας του Ομίλου με σαφείς πρόνοιες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

6. Πού τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα & χρόνος τήρησης

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται σε servers ή/ και σε φυσικό αρχείο όπου έχουν πρόσβαση αυστηρά και μόνο μέλη του προσωπικού που φέρουν την ευθύνη των εργασιών που προκύπτουν από τους σκοπούς επεξεργασίας που αναλύονται παραπάνω. Σε περίπτωση διαβίβασης προς τρίτους, μεριμνούμε ώστε να υπάρχει σχετική συμφωνία με το τρίτο μέρος ώστε να διασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, η νομιμότητα και ασφάλεια της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

7. Χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης/ βιογραφικού για συγκεκριμένη θέση, τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης. Σε περίπτωση που ρητώς έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη διατήρηση των στοιχείων σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ώστε να μπορείτε να αξιολογηθείτε και για άλλη θέση που ενδεχομένως προκύψει, διατηρούμε τα δεδομένα σας για διάστημα 12μηνών από την υποβολή/ προώθηση των στοιχείων σας στην Εταιρεία.

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης/ βιογραφικού για την από μέρους της Εταιρείας αξιολόγηση χωρίς απαραιτήτως να απαντάτε σε συγκεκριμένη αγγελία/ κενή θέση, διατηρούμε τα δεδομένα σας για διάστημα 12μηνών από την υποβολή των στοιχείων σας στην Εταιρεία.

Σημειώνεται ότι οι ως άνω χρόνοι δεν αφορούν σε υποψήφιους που είναι ήδη μέλη του προσωπικού της Εταιρείας οι οποίοι δηλώνουν υποψηφιότητα για μετακίνηση σε νέα θέση.

Σε περίπτωση επιλογής ενός υποψηφίου και εκκίνησης απασχόλησης του/ της στην Εταιρεία, θα ισχύουν οι αντίστοιχες πρόνοιες ως διατυπώνονται στην Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας.

8. Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ασκήσετε τα κάτωθι δικαιώματα εκ του ΓΚΠΔ aυποβάλλοντας έγγραφο αίτημα προς το gr.hr@gr.intrum.com:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και τη νομική βάση επεξεργασίας, ανά περίπτωση.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Με στόχο να τηρούμε επικαιροποιημένα στοιχεία για τους εργαζόμενους της εταιρείας, λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι τα στοιχεία σας είναι ακριβή και πλήρη. Σε περίπτωση που κρίνετε ότι τα στοιχεία σας είναι ανακριβή, έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διόρθωσή τους. Σημειώνουμε ότι ενδέχεται να ζητήσουμε αποδεικτικά στοιχεία για να προβούμε στην αιτούμενη διόρθωση.
 • Δικαίωμα διαγραφής («Δικαίωμα στη Λήθη»): Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, στην περίπτωση που η αρχική επεξεργασία βασιζόταν στη συγκατάθεσή σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, για την ικανοποίηση του αιτήματος, θα πρέπει να σταθμίσουμε κι άλλους παράγοντες, όπως ενδεικτικά, τυχόν υποχρέωση συμμόρφωσης με το εν ισχύ νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
 • Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας: Μπορείτε, υπό προϋποθέσεις, να ζητήσετε να περιορίσουμε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων είτε γιατί αυτά δεν είναι ακριβή, ή γιατί έχει ήδη εκπληρωθεί ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για την τήρησή τους.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα: Μπορείτε, υπό προϋποθέσεις, να αιτηθείτε όπως λάβετε τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα που τηρούμε για εσάς σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνωρίσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε να αρνηθείτε επεξεργασία των δεδομένων σας στην περίπτωση όπου η επεξεργασία γίνεται για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς εξυπηρέτησης έννομων συμφερόντων της εταιρείας. Σε αυτή την περίπτωση οφείλουμε να αξιολογήσουμε τυχόν αντίκτυπο, όπως π.χ. ότι μη χρήση των στοιχείων σας μπορεί να μην μας επιτρέψει να επεξεργαστούμε την αίτηση σας για εργασία.
 • Δικαίωμα να μην υπαχθείτε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας: Μπορείτε να αιτηθείτε όπως εξαιρείστε από αποφάσεις που λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν. Σημειώνουμε ότι η Εταιρεία, ως σήμερα, δεν λαμβάνει αποφάσεις για την επιλογή των εργαζομένων της βάσει κατάρτισης προφίλ.

Επιπλέον, σε περίπτωση που έχουμε αιτηθεί και λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων και προς συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση αυτή δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι, για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, θα πρέπει να διακόψουμε την αντίστοιχα παρεχόμενη υπηρεσία.

9. Στοιχεία επικοινωνίας

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε μέσω e-mail στο gr.hr@gr.intrum.com.

Τέλος, θέτουμε υπόψη σας τo e-mail επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) της Εταιρείας για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ΓΚΠΔ: DPOIntrumHellas@gr.intrum.com