ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ 

Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας να στηρίζουμε τους «ευάλωτους» δανειολήπτες και με σκοπό να εξετάσουμε εάν πληρείτε τα κριτήρια του Νόμου «Ρύθμιση Οφειλών & Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας» (Ν. 4738/2020) και να συζητήσουμε σχετικά με τη διευθέτηση της οφειλής και τυχόν αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210 9294777 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@gr.intrum.com

Για να ενταχθείτε στην κατηγορία «ευάλωτος» δανειολήπτης, αποστείλετε αίτηση στην «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Χορήγησης Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη». Για αιτούντες, για συζύγους και εξαρτώμενα μέλη αιτούντων και για συμβούλους

Μαζί θα βρούμε τη λύση.