'Εντυπο 'Ασκησης Δικαιωμάτων ΓΚΠΔ

Με το παρόν έντυπο μπορείτε, ως υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να ασκήσετε τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στα άρθρα 15-22 του ΓΚΠΔ.