Έντυπο Υποβολής Παραπόνου

Με το παρόν έντυπο μπορείτε να διατυπώσετε παράπονα σχετικά με τις παρεχόμενες από μέρους της Intrum Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. υπηρεσίες.