Η Intrum Hellas είναι στο πλευρό των πληγέντων από τις πρόσφατες καταστροφικές φωτιές με διευκολύνσεις στην αποπληρωμή των πιστώσεών τους. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο 210 9294070.

 

 

Γενικές Αρχές

Εδώ θα βρείτε συνοπτική περιγραφή του Κώδικα Δεοντολογίας, ως ισχύει.

Σε τί αποσκοπεί ο Κώδικας Δεοντολογίας;

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποσκοπεί στηv υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών με στόχο την ενίσχυση κλίματος εμπιστοσύνης, μεταξύ δανειολήπτη και ιδρύματος, κατά την ανταλλαγή αναγκαίας πληροφόρησης ώστε κάθε πλευρά να μπορεί να σταθμίσει τα οφέλη ή τις συνέπειες εναλλακτικών λύσεων εξυπηρέτησης ή οριστικού διακανονισμού των δανείων σε καθυστέρηση και την επιλογή της καταλληλότερης λύσης κατόπιν σχετικής αξιολόγησης.  

Σε ποιους απευθύνεται;

  • Σε οφειλέτες/ εγγυητές Φυσικά Πρόσωπα/ Επαγγελματίες και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που, είτε αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και αδυνατούν να τηρήσουν το πρόγραμμα αποπληρωμής των οφειλών τους, ή η μεταβολή της οικονομικής τους κατάστασης εκτιμάται ότι θα οδηγήσει άμεσα σε αδυναμία τήρησης των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Ως Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις νοούνται Νομικά Πρόσωπα των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών κατά τα τελευταία 3 φορολογικά έτη δεν υπερέβη κατά μέσο όρο το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000).

Ποιες περιπτώσεις εξαιρούνται;

Από την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας εξαιρούνται:

  • Απαιτήσεις από συμβάσεις που έχουν καταγγελθεί πριν από την 01/01/2015.
  • Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη που έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο Ν.3869/2010 για την οποία έχει ορισθεί δικάσιμος.
  • Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη κατά του οποίου τρίτοι πιστωτές έχουν κινήσει δικαστικές ενέργειες για την εξασφάλιση προς αυτούς χρεών ή έχει ήδη τεθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Τί προβλέπει η «Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων» ;

Η Intrum Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π., εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013, όπως έχει αναθεωρηθεί με την υπ' αριθμόν 195/1/29.07.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, έχει θεσπίσει λεπτομερή Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων («ΔΕΚ»), η οποία ολοκληρώνεται σε πέντε (5) στάδια, όπως περιληπτικά περιγράφονται κάτωθι:

 

  1. Επικοινωνία με δανειολήπτη
  2. Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών από το δανειολήπτη
  3. Αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων και συνολικής οικονομικής κατάστασης δανειολήπτη
  4. Υποβολή προς το δανειολήπτη κατάλληλων προτάσεων λύσεων ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης των οφειλών του
  5. Διαδικασία εξέτασης ένστασης δανειολήπτη

Αναλυτικότερη ενημέρωση για τη ΔΕΚ, θα βρείτε στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες.