Συνεργάσιμος Δανειολήπτης/ Μη Συνεργάσιμος Δανειολήπτης

Ακολουθεί περιγραφή του Συνεργάσιμου/ Μη Συνεργάσιμου Δανειολήπτη και τυχόν συνεπειών από το σχετικό χαρακτηρισμό

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας, ένας δανειολήπτης είναι συνεργάσιμος όταν τηρεί τις ακόλουθες γενικές αρχές συμπεριφοράς:

  • Παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας [αριθμούς σταθερού, κινητού τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (fax), ηλεκτρονική διεύθυνση (email), διεύθυνση κατοικίας και εργασίας],
  • Μεριμνά για τον ορισμό συγγενικού ή φιλικού προσώπου ως αντικλήτου επικοινωνίας για κάθε περίπτωση που ο ίδιος δεν είναι διαθέσιμος,
  • Είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με το Δανειστή ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του και ανταποκρίνεται με ειλικρίνεια και σαφήνεια σε κλήσεις και επιστολές εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών,
  • Γνωστοποιεί στο δανειστή του ή σε όποιον ενεργεί για λογαριασμό του με ειλικρίνεια πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση ή σχετικά με τη μεταβολή της οικονομικής του κατάστασης εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημέρα μεταβολής της οικονομικής του κατάστασης ή εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα του ζητηθούν ανάλογες πληροφορίες από το Δανειστή ή από όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του,
  • Προβαίνει, αυτοπροσώπως ή διά του αντικλήτου του, σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών προς το δανειστή του ή προς όποιον ενεργεί για λογαριασμό του, οι οποίες πληροφορίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη μελλοντική οικονομική του κατάσταση, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σε γνώση του [π.χ. πλήρωση προϋποθέσεων λήψης επιδόματος, εμφάνιση νέων περιουσιακών στοιχείων που θα περιέλθουν στην κυριότητά του (κληρονομιά κ.λπ.), απώλεια κυριότητας περιουσιακών στοιχείων, ανακοινώσεις απόλυσης, καταγγελίες μισθώσεων, εξαγορά ασφαλιστικών προϊόντων, κέρδη οποιασδήποτε μορφής κ.λπ.] και
  • Συνεργάζεται στη διερεύνηση εναλλακτικής πρότασης λύσης ρύθμισης/οριστικής διευθέτησης με το δανειστή του ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας Ν. 4224/2013.

Αν δεν ισχύουν οι ως άνω προϋποθέσεις ενώ παράλληλα η οφειλή παραμένει ληξιπρόθεσμη, η Intrum Hellas δύναται να σας χαρακτηρίσει ως «Μη Συνεργάσιμο Δανειολήπτη».

Ειδικότερα, η Intrum Hellas έχει τη δυνατότητα να σας κατηγοριοποιήσει ως Μη Συνεργάσιμο Δανειολήπτη και να ασκήσει για λογαριασμό του δικαιούχου των απαιτήσεων (Τράπεζα ή Εταιρεία Ειδικού Σκοπού) όλα τα νόμιμα και συμβατικά δικαιώματα αυτού για την είσπραξη των απαιτήσεών του σε περίπτωση που:

  • δεν προσκομίσετε, εντός των προβλεπόμενων στη Δ.Ε.Κ. προθεσμιών όπως αυτές σας γνωστοποιούνται από την Intrum Hellas, τα απαιτούμενα οικονομικά σας στοιχεία, ή
  • δεν ανταποκριθείτε (αποδοχή ή άρνηση ή υποβολή αντιπρότασης) στην πρόταση λύσης ρύθμισης/ οριστικής διευθέτησης που θέτει υπόψη σας η Intrum Hellas στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ.

Εφόσον είστε Φυσικό Πρόσωπο και κατηγοριοποιηθείτε ως «Μη Συνεργάσιμος Δανειολήπτης», θα λάβετε, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική κατηγοριοποίησή σας, γραπτή ενημέρωση για τη σχετική κατηγοριοποίηση καθώς και τον/ τους ειδικότερο/ ους λόγους, ενημέρωση αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα με βάση το οποίο θα κινηθεί η Intrum Hellas, τον κίνδυνο εκποίησης τυχόν εξασφαλίσεων, τον αποκλεισμό σας από ειδικές ευεργετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας καθώς και το δικαίωμά σας για υποβολή ένστασης ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία (Στάδιο 5 της Δ.Ε.Κ.).

Εφόσον είστε Νομικό Πρόσωπο, η παρέλευση των προβλεπόμενων στο Στάδιο 2 και Στάδιο 4 προθεσμιών θα σας καταστήσει «Μη Συνεργάσιμο Δανειολήπτη», η δε αντίστοιχη κατηγοριοποίησή σας από την Intrum Hellas μπορεί να λάβει χώρα ταυτοχρόνως με την καταγγελία της σύμβασης.

Συμβουλευτική Συνδρομή

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή καθοδήγηση σχετικά με τη Δ.Ε.Κ., οι εκπρόσωποι μας είναι στη διάθεσή σας στο τηλ. 210 862 2000 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση CodeofConduct@gr.intrum.com

Επιπλέον, ως δανειολήπτης μπορείτε να λάβετε εξειδικευμένες υπηρεσίες ενημέρωσης και συμβουλευτικής συνδρομής από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Σε ό,τι αφορά τους φορείς του Δημοσίου, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) ή στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.) της περιφέρειας της μόνιμης κατοικίας σας ενώ επιπρόσθετα, αν έχετε εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα/ επιχειρηματική δραστηριότητα, μπορείτε, επίσης, να απευθυνθείτε στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό Σύλλογο ή Ινστιτούτο Θεσμικών Κοινωνικών Εταίρων προκειμένου να σας συνδράμουν με δωρεάν εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβούλου επιχειρήσεων.