Ετήσιες Εκθέσεις Διοικητικού Συμβουλίου & Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την Intrum Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π και την Intrum Hellas REO Solutions Α.Ε. για το οικονομικό έτος 2021

Ετήσια Έκθεση ΔΣ & Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021

Δείτε αναλυτικά για την Intrum Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. εδώ

Δείτε αναλυτικά για την Intrum Hellas REO Solutions Α.Ε. εδώ